Спеціальності коледжу

Механічне відділення

Завідувач механічного відділення - Чурсін Володимир Тимофійович

МЕТА МЕХАНІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ підготувати фахівців здатних самостійно виконувати базові спеціалізовані виробничі чи навчальні завдання, пов’язані з основами розробки, виробництва авіаційної та ракетно-космічної техніки, її двигунів, конструювання ракетно-космічних літальних апаратів, програмування систем навігації та управління, обслуговування бортового та наземного обладнання ракетно-космічних літальних апаратів, нести відповідальність за результати своєї діяльності та виконувати базові спеціалізовані виробничі чи навчальні завдання, пов’язані з електротехнічною, електромеханічною галуззю, що передбачає застосування теорій та принципів роботи електромеханічних систем автоматизації та електроприводів та здатен працювати в умовах сталого інноваційного науково-технічного розвитку суспільства також в умовах трансформації ринку праці через взаємодію з роботодавцями та іншими стейкхолдерами.

 

МЕХАНІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ ГОТУЄ:

 

1. Спеціальність 134 АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА / 134 AVIATION AND AEROSPACE TECHNOLOGIES

Галузь знань - 13 МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ / 13 MECHANICAL ENGINEERING

Освітньо-професійна програма - ВИРОБНИЦТВО РАКЕТНО-КОСМІЧНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ / PRODUCTION OF ROCKET AND SPACE VEHICLES

Освітньо-професійний ступінь - ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР / APPLIED JUNIOR BACHELOR

Наявність акредитації - Міністерство освіти і науки України, Сертифікат з акредитації спеціальності 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка серія УД, № 04014270, від 01 червня 2021 року. Термін дії до 01.07.2028 р.

Tип диплому та обсяги освітньо-професійної програми - Диплом фахового молодшого бакалавра, 180 кредитів ЄКТС.

Термін навчання:

 • на основі БЗСО – 3 роки 10 місяців (з одночасним здобуттям ПЗСО);
 • на основі ПЗСО – 2 роки 10 місяців/

 


2. Спеціальність 134 АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА / 134 AVIATION AND AEROSPACE TECHNOLOGIES

Галузь знань - 13 МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ / 13 MECHANICAL ENGINEERING

Освітньо-професійна програма - БЕЗПІЛОТНІ ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ / UNMANNED AERIAL VEHICLES

Освітньо-професійний ступінь - ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР / APPLIED JUNIOR BACHELOR

Наявність акредитації - Міністерство освіти і науки України, Сертифікат з акредитації спеціальності 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка серія УД, № 04014270, від 01 червня 2021 року. Термін дії до 01.07.2028 р., Сертифікат про акредитацію ОПП серія ДС, №002206, від 30 травня 2022 року

Tип диплому та обсяги освітньо-професійної програми - Диплом фахового молодшого бакалавра, 180 кредитів ЄКТС

Термін навчання:

 • на основі БЗСО – 3 роки 10 місяців (з одночасним здобуттям ПЗСО)

 


3. Спеціальність 141 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА / 141 INSTALLATION AND OPERATION OF ELECTRICAL EQUIPMENT OF ENTERPRISES AND CIVIL ENGINEERING STRUCTURES

Галузь знань - 14 ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ / 14 ELECTRICAL ENGINEERING

Освітньо-професійна програма - МОНТАЖ І ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ І ЦИВІЛЬНИХ СПОРУД / INSTALLATION AND OPERATION OF ELECTRICAL EQUIPMENT OF ENTERPRISES AND CIVIL ENGINEERING STRUCTURES

Освітньо-професійний ступінь - ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР / APPLIED JUNIOR BACHELORR

Наявність акредитації - Міністерство освіти і науки України, Сертифікат з акредитації освітньо-професійної програми Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, серія УД, № 04014276, від 01 червня 2021 року. Термін дії до 01.07.2023 р. Сертифікат про акредитацію ОПП серія ДС, №002207, від 30 травня 2022 року

Tип диплому та обсяги освітньо-професійної програми - Диплом фахового молодшого бакалавра, 180 кредитів ЄКТС,

Термін навчання:

 • на основі БЗСО – 3 роки 10 місяців (з одночасним здобуттям ПЗСО);
 • на основі ПЗСО – 2 роки 10 місяців;
 • на основі ОКР КР – 1 рік 10 місяців.

 

ОБ’ЄКТИ ВИВЧЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ студентів механічного відділення: загальнотехнічні та професійні знання, вміння та навички для виконання професійних функцій та типових задач діяльності у сфері ракетобудування та у сфері електроенергетики та електротехнологій.

ЦІЛІ НАВЧАННЯ: підготовка висококваліфікованого фахівця, здатного вирішувати завдання, пов’язані з технологічною, конструкторською діяльністю на підприємствах, в установах та організаціях, нести відповідальність за результати своєї діяльності та контролювати інших осіб у певних ситуаціях.

ТЕОРЕТИЧНИЙ ЗМІСТ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: інтеграція фахової підготовки в галузі ракетобудування та в галузі електроенергетики та електротехнологій, практичне застосування технологічного інструментарію в діяльності промислових підприємств.

ІНСТРУМЕНТИ ТА ОБЛАДНАННЯ, що використовуються при підготовці фахівців: лабораторне обладнання із засобами вимірювань, зокрема гідравлічні стенди, аеродинамічні труби, обладнання для досліджень властивостей матеріалів, напружено-деформованого стану конструкцій; інструменти і обладнання для вивчення конструкцій ракетної техніки, двигунів та енергетичних установок, навігаційне, електричне обладнання; обладнання, яке використовується для виготовлення, складання та випробування конструкцій авіаційної та ракетно-космічної техніки; комп'ютери з інформаційним та спеціалізованим програмним забезпеченням, зокрема системами комп'ютерних розрахунків, геометричного моделювання, кінцево-елементного аналізу, інтегрованого проектування та виробництва конструкцій обладнання ракетно-космічних літальних апаратів.

ПРОФЕСІЙНІ ПРАВА: Випускники цих спеціальностей можуть обіймати первинні посади за Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

 • 3114 технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій;
 • 3119 інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки;
 • 3123 контролери та регулювальники промислових роботів;
 • 3144 оператор наземних засобів керування безпілотним літальним апаратом;
 • 3145 технічні фахівці, що забезпечують повітряний рух;
 • 3491 лаборанти та техніки в інших сферах наукових досліджень;
 • 311 технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки;
 • 3115 технічні фахівці-механіки;
 • і технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки;
 • диспетчер електропідстанції;
 • електрик дільниці;
 • технік-електрик;
 • технік-конструктор (електротехніка);
 • технік-технолог (електротехніка);
 • технік з налагодження та випробувань.

 

ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ: Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи – дипломного проекту фахового молодшого бакалавра.

Комп’ютерних технологій та систем

Завідувачка відділення комп'ютерних технологій та систем – Ткач Надія Станіславівна

МЕТА ВІДДІЛЕННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ та СИСТЕМ підготувати фахівців здатних самостійно вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми:

 • у сфері прикладної механіки, із застосування сучасних знань та методів про обслуговування верстатів з програмним управлінням та робототехнічних комплексів;
 • у сфері галузевого машинобудування, із застосування сучасних комп’ютерних технологій;
 • у сфері обліку та оподаткування, із застосування сучасних знань та методів про бухгалтерський облік;
 • у сфері комп’ютерної інженерії, із застосування сучасних знань та методів про обслуговування комп’ютерних систем і мереж.

 

Відділення КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ та СИСТЕМ ГОТУЄ:

 

1. Спеціальність 131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА /131 APPLIED MECHANICS

Галузь знань - 13 МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ / 13 MECHANICAL ENGINEERING

Освітньо-професійна програма - ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЕРСТАТІВ З ПРОГРАМНИМ УПРАВЛІННЯМ I РОБОТОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ / MAINTENANCE OF COMPUTER CONTROLLED MACHINES AND ROBOTIC SYSTEMS

Освітньо-професійний ступінь - ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР / APPLIED JUNIOR BACHELOR

Наявність акредитації - Міністерство освіти і науки України, Сертифікат з акредитації спеціальності 131 Прикладна механіка, серія УД, № 04014272, від 01 червня 2021 року. Термін дії до 01.07.2028 р. Сертифікат про акредитацію ОПП серія ДС, №002204, від 30 травня 2022 року

Tип диплому та обсяги освітньо-професійної програми - Диплом фахового молодшого бакалавра, 180 кредитів ЄКТС.

Термін навчання:

 • на основі БЗСО – 3 роки 10 місяців (з одночасним здобуттям ПЗСО).

 


2. Спеціальність 133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ /133 INDUSTRIAL MACHINERY ENGINEERING

Галузь знань - 13 МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ / 13 MECHANICAL ENGINEERING

Освітньо-професійна програма - КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ / COMPUTER TECHNOLOGY IN MECHANICAL ENGINEERING

Освітньо-професійний ступінь - ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР / APPLIED JUNIOR BACHELOR

Наявність акредитації - Міністерство освіти і науки України, Сертифікат з акредитації спеціальності 133 Галузеве машинобудування серія УД, № 04014271, від 01 червня 2021 року. Термін дії до 01.07.2028 р.

Tип диплому та обсяги освітньо-професійної програми - Диплом фахового молодшого бакалавра, 180 кредитів ЄКТС

Термін навчання:

 • на основі БЗСО – 3 роки 10 місяців (з одночасним здобуттям ПЗСО).

 


3. Спеціальність 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ / 071 ACCOUNTING AND TAXATION

Галузь знань - 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ / 07 MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

Освітньо-професійна програма - БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК / ACCOUNTING

Освітньо-професійний ступінь - ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР / APPLIED JUNIOR BACHELORR

Наявність акредитації - Міністерство освіти і науки України, Сертифікат з акредитації освітньо-професійної програми Бухгалтерський облік спеціальності 071 Облік і оподаткування, серія УД, № 04014277, від 01 червня 2021 року. Термін дії до 01.07.2024 р. Сертифікат про акредитацію ОПП серія ДС, №002201, від 30 травня 2022 року

Tип диплому та обсяги освітньо-професійної програми - Диплом фахового молодшого бакалавра, 180 кредитів ЄКТС,

Термін навчання:

 • на основі БЗСО – 2 роки 10 місяців (з одночасним здобуттям ПЗСО).

 


4. Спеціальність 123 КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ / 123 COMPUTER ENGINEERING

Галузь знань - 12 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ / 12 INFORMATION

Освітньо-професійна програма - ОБСЛУГОВУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ І МЕРЕЖ / MAINTENANCE OF COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS

Освітньо-професійний ступінь - ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР / APPLIED JUNIOR BACHELORR

Наявність акредитації - Міністерство освіти і науки України, Сертифікат з акредитації спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія, серія УД, № 04014274, від 01 червня 2021 року. Термін дії до 01.07.2026 р. Сертифікат про акредитацію ОПП серія ДС, №002203, від 30 травня 2022 року

Tип диплому та обсяги освітньо-професійної програми - Диплом фахового молодшого бакалавра, 180 кредитів ЄКТС,

Термін навчання:

 • на основі БЗСО – 3 роки 10 місяців (з одночасним здобуттям ПЗСО).

 

ОБ’ЄКТИ ВИВЧЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ студентів ВІДДІЛЕННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ та СИСТЕМ залежать від спеціальності та галузі знань:

 • конструкції, машини, устаткування, апарати, механічні системи та комплекси, процеси і технології їх виготовлення, монтажу, експлуатації та ремонту для спеціальності 131;
 • діяльність з розробки елементів конструкцій, технологій виготовлення, організації експлуатації, обслуговування, випробування, контролю якості та ремонту технічних об’єктів галузевого машинобудування для спеціальності 133;
 • теоретичні, методичні, організаційні та практичні засади обліку, контролю та аналізу діяльності суб’єктів господарювання та їх оподаткування для спеціальності 071;
 • апаратні та програмні засоби комп’ютерної інженерії (комп’ютерні системи і мережі та їх компоненти, Інтернет речей, вбудовані та розподілені системи, операційні системи, інформаційні системи та бази даних, сервери та сховища даних, прикладне, спеціалізоване та системне програмне забезпечення); методи та способи опрацювання інформації, математичні моделі, алгоритми обчислювальних процесів, інформаційні технології та системи автоматизованого проектування для спеціальності 123.

ЦІЛІ НАВЧАННЯ: підготовка висококваліфікованого фахівця, здатного вирішувати завдання, пов’язані з технологічною, конструкторською, адміністративною, інформаційною діяльністю на підприємствах, в установах та організаціях, нести відповідальність за результати своєї діяльності та контролювати інших осіб у певних ситуаціях

ІНСТРУМЕНТИ ТА ОБЛАДНАННЯ, , що використовуються при підготовці фахівців:

 • сучасні інформаційні технології, комп’ютерні системи і мережі, контрольно-вимірювальна техніка, інтегровані середовища та засоби автоматизації проектування, розгортання та обслуговування систем комп’ютерної інженерії;
 • сучасні інформаційні системи і комп’ютерні технології?, стандартні, спеціальні й галузеві пакети прикладних програм обліку, аналізу, контролю, оподаткування;
 • верстати, апарати, електрообладнання, інструменти, технологічне оснащення, контрольно-вимірювальні засоби, системи числового програмного керування, приводи верстатних та робототехнічних систем;
 • машини, мехатронні системи, основне та допоміжне обладнання, засоби механізації, автоматизації та керування виробничими процесами галузевого машинобудування;
 • засоби технологічного, інструментального, метрологічного, діагностичного, інформаційного та організаційного обладнання виробничих процесів.

ПРОФЕСІЙНІ ПРАВА: Випускники цих спеціальностей можуть обіймати первинні посади за Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

 • 3115 Технік - технолог ( механіка)
 • 3115 Технік - конструктор (механіка)
 • 3115 Технік - механік сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва
 • 3115 Механік дільниці
 • 3115 Механік
 • 3115 Механік цеху
 • 3115 Механік виробництва
 • 3119 Технік
 • 3119 Технік з налагоджування та випробувань
 • 3119 Технік з підготовки виробництва
 • 3119 Технік з підготовки технічної документації
 • 3433 Бухгалтер
 • 2411.2 Бухгалтер-експерт
 • Бухгалтер-ревізор
 • Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності
 • 4211 Касир (на підприємстві, в установі, організації)
 • 4212 Касир (в банку)
 • 3121 Фахівець з інформаційних технологій
 • Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
 • Фахівець з розроблення комп'ютерних програм
 • Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну)
 • Технік із системного адміністрування
 • Технік-програміст
 • 3114 Технік із конфігурованої комп'ютерної системи
 • Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру
 • Технік із структурованої кабельної системи

 

ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ: Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи – дипломного проекту фахового молодшого бакалавра, а для випускників освітньо-професійної програми Бухгалтерський облік спеціальності 071 Облік і оподаткування проводиться у формі складання кваліфікаційного іспиту (комплексного екзамену за фахом).

Відділення комп'ютерної та програмної інженерії

Завідувачка відділення комп'ютерної та програмної інженерії – Михайлова Валерія Олександрівна

МЕТА відділення КОМП'ЮТЕРНОЇ та ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ - підготовка фахівців, здатних самостійно вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері інформаційних технологій, із застосування сучасних знань та методів про інженерію та розробку програмного забезпечення.

 

Відділення КОМП'ЮТЕРНОЇ та ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ГОТУЄ:

 

1. Спеціальність 121 ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ / 121 SOFTWARE ENGINEERING

Галузь знань - 12 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ / 12 INFORMATION

Освітньо-професійна програма - РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ / SOFTWARE DEVELOPMENT

Освітньо-професійний ступінь - ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР / APPLIED JUNIOR BACHELOR

Наявність акредитації - Міністерство освіти і науки України, Сертифікат з акредитації спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення, серія УД, № 04014273, від 01 червня 2021 року. Термін дії до 01.07.2028 р. Сертифікат про акредитацію ОПП серія ДС, №002202, від 30 травня 2022 року

Tип диплому та обсяги освітньо-професійної програми - Диплом фахового молодшого бакалавра, 180 кредитів ЄКТС.

Термін навчання:

 • на основі БЗСО – 3 роки 10 місяців (з одночасним здобуттям ПЗСО).

 

ОБ’ЄКТИ ВИВЧЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ студентів відділення КОМП'ЮТЕРНОЇ та ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ: програмне забезпечення, процеси, інструментальні засоби та ресурси для його розробки, базові математичні, інформаційні, фізичні, економічні положення щодо створення та супроводу програмного забезпечення та його якості.

ЦІЛІ НАВЧАННЯ: підготовка фахівців, здатних розв’язувати типові задачі, пов’язані з розробкою, супроводом та забезпеченням якості програмного забезпечення.

ІНСТРУМЕНТИ ТА ОБЛАДНАННЯ, що використовуються при підготовці фахівців: програмно-апаратні та інструментальні засоби розробки, супроводу та експлуатації програмних продуктів.

ПРОФЕСІЙНІ ПРАВА: Випускники цих спеціальностей можуть обіймати первинні посади за Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

 • 3121 Фахівець з інформаційних технологій
 • Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
 • Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну)
 • Фахівець з розроблення комп'ютерних програм
 • Технік із системного адміністрування
 • Технік-програміст

ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ: Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи – дипломного проекту фахового молодшого бакалавра.

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

Завантажити презентацію - перейти