Технологічне відділення

Технологічне відділення

Завідувач технологічним відділенням – Ткач Надія Станіславівна

Секретар відділення - Ємельянова Антоніна Михайлівна

В даний час на відділенні готуємо фахівців з трьох спеціальностей:

1. Спеціальність "Галузеве машинобудування", освітня програма "Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях", кваліфікація "технік-технолог"

Підготовку за цією спеціальністю здійснюють висококваліфіковані викладачі з використанням сучасної матеріально-технічної бази коледжу.

Освітньо-професійна програма підготовки передбачає цикли гуманітарної, загальноекономічної, математичної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки.

Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки забезпечують теоретичну підготовку та набуття практичних навичок та умінь за обраною спеціальністю та формують професійні компетенції.

Набуті під час навчання теоретичні знання та практичні навички дозволяють студентам здобути, згідно з освітньо-кваліфікаційною характеристикою, кваліфікацію молодшого спеціаліста – техніка-технолога.

Успішне закінчення коледжу гарантує:

 • високий рівень фахівця в галузі обраної професії;
 • диплом молодшого спеціаліста державного зразку;
 • можливість продовжити навчання на ІІ-ІІІ курсі (без ЗНО) у ДНУ імені О.Гончара та інших ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації;
 • працевлаштування на підприємствах міста;
 • отримання комп’ютерної підготовки на сучасному рівні.

Перелік дисциплін спеціальності:

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

 • Історія України
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Культурологія (Художня культура)
 • Основи філософських знань
 • Економічна теорія (Економіка)
 • Основи правознавства (Правознавство)
 • Соціологія
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Фізичне виховання

Цикл математичної, природничо-наукової підготовки

 • Вища математика
 • Фізика
 • Хімія
 • Технологія конструкційних матеріалів
 • Загальна електротехніка з основами електроніки
 • Інформатика і обчислювальна техніка (Інформатика)
 • Технічна механіка
 • Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
 • Нарисна геометрія та інженерна графіка
 • Основи управління виробництвом та менеджмент
 • Екологія

Цикл професійної та практичної підготовки

 • Основи обробки матеріалів та інструмент
 • Металорізальні верстати та автоматичні лінії
 • Технологія машинобудування
 • Технологічне оснащення
 • Системи ЧПК в механообробці
 • Технологічні основи програмування для верстатів з ЧПК
 • Економіка, організація і планування виробництва
 • Безпека життєдіяльності
 • Інженерна та комп΄ютерна графіка
 • Системи автоматизованого програмування
 • Система автоматизованого проектування технологічних процесів (САПР ТП)
 • Вступ до фаху (Технології)
 • Охорона праці

Практичне навчання

 • Навчально-виробнича практика
 • Слюсарна практика
 • Механічна практика
 • Практика на отримання робочої професії
 • Комп'ютерна практика
 • Навчально-технологічна практика
 • Професійно-прикладна переддипломна практика

2. Спеціальність "Прикладна механіка", освітня програма "Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів", кваліфікація "технік-електромеханік"

Дана спеціальність з’явилась порівняно недавно, як необхідність більш високого рівня автоматизації, роботизації виробництва аж до створення автоматизованих технологій виробництв. Зараз обладнання з ЧПУ широко використовується на усіх підприємствах всіх галузей народного господарства, що гарантує подальше працевлаштування з широким вибором виду зайнятості та перспективою кар’єрного росту.

Студенти проходять ряд практик за спеціальністю в спеціалізованих лабораторіях коледжу та підприємствах міста.

Випускники спеціальності отримують високоякісну та різнобічну підготовку за кваліфікацією «молодший спеціаліст - електромеханік», що надає можливість гарантованого працевлаштування для подальшої роботи на підприємствах машинобудівного комплексу та інших галузях народного господарства.

За рівнем фахової підготовки молодший спеціаліст може обіймати різні посади за одним чи кількома з видів і найменувань професійної діяльності:

 • наладчик обладнання з ЧПУ та РТК;
 • оператор обладнання з ЧПУ та РТК;
 • програміст з розробки управляючих програм;
 • електромеханік обладнання з ЧПУ та РТК;
 • технік-технолог-програміст.

Випускники спеціальності мають можливість навчатися за скороченим терміном у Дніпропетровському національному університеті ім. О. Гончара за напрямком підготовки «Інженерна механіка» та інших ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації.

Перелік дисциплін спеціальності:

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

 • Історія України
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Культурологія (Художня культура)
 • Основи філософських знань
 • Економічна теорія (Економіка)
 • Основи правознавства (Правознавство)
 • Соціологія
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Фізичне виховання

Цикл математичної, природничо-наукової підготовки

 • Вища математика
 • Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка
 • Технічна механіка
 • Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство
 • Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
 • Теоретичні основи електротехніки
 • Промислова електроніка
 • Безпека життєдіяльності
 • Екологія

Цикл професійної та практичної підготовки

 • Будова і обслуговування верстатів з ПУ і РТК
 • Приводи верстатів з ПУ і РТК
 • Основи обробки матеріалів та інструмент
 • Основи технології машинобудування
 • Основи дискретної автоматики, мікропроцесорної техніки та програмування
 • Будова і налагодження систем ПУ
 • Електропривод та електрообладнання верстатів з ПУ і РТК
 • Економіка, організація та планування виробництва
 • Вступ до фаху (Технології)
 • Електрорадіовимірювання
 • Основи автоматизованого проектування
 • Верстати з ПУ і РТК
 • Інформаційні устрої верстатів з ПУ і РТК
 • Технологічне оснащення
 • Основи управління виробництвом та менеджмент
 • Охорона праці

Практичне навчання

 • Слюсарна практика
 • Мехнічна практика
 • Вимірювально-налагоджувальна практика
 • Практика на одержання робітничого фаху
 • Комп'ютерна практика

3. Спеціальність "Облік і оподаткування", освітня програма "Бухгалтерський облік", кваліфікація "бухгалтер"

Завантажити презентацію

Випускники коледжу отримують високоякісну і різнобічну підготовку за кваліфікацією «Молодший спеціаліст-бухгалтер» для роботи в різних галузях народного господарства: промисловості, бюджетній сфері, торгівлі, малому бізнесі.

За рівнем фахової підготовки молодший спеціаліст може обіймати такі посади:

 • Бухгалтер;
 • Бухгалтер-касир;
 • Спеціаліст планово-економічного відділу;
 • Спеціаліст контрольно-ревізійного відділу;
 • Головний бухгалтер;
 • Фінансовий директор;
 • Фінансовий аналітик або фінансовий менеджер;
 • Аудитор.

Зі студентами працюють висококваліфіковані та досвідчені спеціалісти. Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам, новітнім методикам.

У ділових колах одержання бухгалтерської спеціальності завжди розцінювалося як важлива умова для досягнення успіху в бізнесі і як необхідний атрибут особистої кар’єри.

Перелік дисциплін спеціальності:

Цикл гуманітарної підготовки

 • Основи філософських знань
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Правознавство
 • Історія України
 • Соціологія
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Культурологія (Художня культура)
 • Фізичне виховання

Цикл природничо-наукової і загальноекономічної підготовки

 • Політична економія (Економіка)
 • Вища математика
 • Інформатика і комп'ютерна техніка (Інформатика)
 • Економіка підприємства
 • Фінанси підприємства
 • Бухгалтерський облік
 • Статистика
 • Екологія
 • Безпека життєдіяльності

Цикл професійно-практичної підготовки

 • Фінансовий облік
 • Економічний аналіз
 • Інформаційні системи і технології в обліку
 • Облік і звітність у бюджетних установах
 • Контроль і ревізія
 • Податкова система
 • Казначейська справа
 • Фінанси
 • Гроші та кредит
 • Технологія галузі (Технології)
 • Менеджмент
 • Охорона праці

Практичне навчання

 • Навчальна практика
 • Виробнича практика