Комп’ютерних технологій та систем

Комп’ютерних технологій та систем

Завідувачка відділення комп'ютерних технологій та систем – Ткач Надія Станіславівна

МЕТА ВІДДІЛЕННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ та СИСТЕМ підготувати фахівців здатних самостійно вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми:

 • у сфері прикладної механіки, із застосування сучасних знань та методів про обслуговування верстатів з програмним управлінням та робототехнічних комплексів;
 • у сфері галузевого машинобудування, із застосування сучасних комп’ютерних технологій;
 • у сфері обліку та оподаткування, із застосування сучасних знань та методів про бухгалтерський облік;
 • у сфері комп’ютерної інженерії, із застосування сучасних знань та методів про обслуговування комп’ютерних систем і мереж.

 

Відділення КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ та СИСТЕМ ГОТУЄ:

 

1. Спеціальність 131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА /131 APPLIED MECHANICS

Галузь знань - 13 МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ / 13 MECHANICAL ENGINEERING

Освітньо-професійна програма - ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЕРСТАТІВ З ПРОГРАМНИМ УПРАВЛІННЯМ I РОБОТОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ / MAINTENANCE OF COMPUTER CONTROLLED MACHINES AND ROBOTIC SYSTEMS

Освітньо-професійний ступінь - ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР / APPLIED JUNIOR BACHELOR

Наявність акредитації - Міністерство освіти і науки України, Сертифікат з акредитації спеціальності 131 Прикладна механіка, серія УД, № 04014272, від 01 червня 2021 року. Термін дії до 01.07.2028 р.Сертифікат про акредитацію ОПП серія ДС, №002204, від 30 травня 2022 року

Tип диплому та обсяги освітньо-професійної програми - Диплом фахового молодшого бакалавра, 180 кредитів ЄКТС.

Термін навчання:

 • на основі БЗСО – 3 роки 10 місяців (з одночасним здобуттям ПЗСО).

 


2. Спеціальність 133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ /133 INDUSTRIAL MACHINERY ENGINEERING

Галузь знань - 13 МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ / 13 MECHANICAL ENGINEERING

Освітньо-професійна програма - КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ / COMPUTER TECHNOLOGY IN MECHANICAL ENGINEERING

Освітньо-професійний ступінь - ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР / APPLIED JUNIOR BACHELOR

Наявність акредитації - Міністерство освіти і науки України, Сертифікат з акредитації спеціальності 133 Галузеве машинобудування серія УД, № 04014271, від 01 червня 2021 року. Термін дії до 01.07.2028 р.

Tип диплому та обсяги освітньо-професійної програми - Диплом фахового молодшого бакалавра, 180 кредитів ЄКТС

Термін навчання:

 • на основі БЗСО – 3 роки 10 місяців (з одночасним здобуттям ПЗСО).

 


3. Спеціальність 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ / 071 ACCOUNTING AND TAXATION

Галузь знань - 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ / 07 MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

Освітньо-професійна програма - БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК / ACCOUNTING

Освітньо-професійний ступінь - ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР / APPLIED JUNIOR BACHELORR

Наявність акредитації - Міністерство освіти і науки України, Сертифікат з акредитації освітньо-професійної програми Бухгалтерський облік спеціальності 071 Облік і оподаткування, серія УД, № 04014277, від 01 червня 2021 року. Термін дії до 01.07.2024 р.Сертифікат про акредитацію ОПП серія ДС, №002201, від 30 травня 2022 року

Tип диплому та обсяги освітньо-професійної програми - Диплом фахового молодшого бакалавра, 180 кредитів ЄКТС,

Термін навчання:

 • на основі БЗСО – 2 роки 10 місяців (з одночасним здобуттям ПЗСО).

Завантажити презентацію

Посилання на перегляд відеопрезентації - перейти

 


4. Спеціальність 123 КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ / 123 COMPUTER ENGINEERING

Галузь знань - 12 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ / 12 INFORMATION

Освітньо-професійна програма - ОБСЛУГОВУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ І МЕРЕЖ / MAINTENANCE OF COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS

Освітньо-професійний ступінь - ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР / APPLIED JUNIOR BACHELORR

Наявність акредитації - Міністерство освіти і науки України, Сертифікат з акредитації спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія, серія УД, № 04014274, від 01 червня 2021 року. Термін дії до 01.07.2026 р. Сертифікат про акредитацію ОПП серія ДС, №002203, від 30 травня 2022 року

Tип диплому та обсяги освітньо-професійної програми - Диплом фахового молодшого бакалавра, 180 кредитів ЄКТС,

Термін навчання:

 • на основі БЗСО – 3 роки 10 місяців (з одночасним здобуттям ПЗСО).

 

ОБ’ЄКТИ ВИВЧЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ студентів ВІДДІЛЕННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ та СИСТЕМ залежать від спеціальності та галузі знань:

 • конструкції, машини, устаткування, апарати, механічні системи та комплекси, процеси і технології їх виготовлення, монтажу, експлуатації та ремонту для спеціальності 131;
 • діяльність з розробки елементів конструкцій, технологій виготовлення, організації експлуатації, обслуговування, випробування, контролю якості та ремонту технічних об’єктів галузевого машинобудування для спеціальності 133;
 • теоретичні, методичні, організаційні та практичні засади обліку, контролю та аналізу діяльності суб’єктів господарювання та їх оподаткування для спеціальності 071;
 • апаратні та програмні засоби комп’ютерної інженерії (комп’ютерні системи і мережі та їх компоненти, Інтернет речей, вбудовані та розподілені системи, операційні системи, інформаційні системи та бази даних, сервери та сховища даних, прикладне, спеціалізоване та системне програмне забезпечення); методи та способи опрацювання інформації, математичні моделі, алгоритми обчислювальних процесів, інформаційні технології та системи автоматизованого проектування для спеціальності 123.

ЦІЛІ НАВЧАННЯ: підготовка висококваліфікованого фахівця, здатного вирішувати завдання, пов’язані з технологічною, конструкторською, адміністративною, інформаційною діяльністю на підприємствах, в установах та організаціях, нести відповідальність за результати своєї діяльності та контролювати інших осіб у певних ситуаціях

ІНСТРУМЕНТИ ТА ОБЛАДНАННЯ, , що використовуються при підготовці фахівців:

 • сучасні інформаційні технології, комп’ютерні системи і мережі, контрольно-вимірювальна техніка, інтегровані середовища та засоби автоматизації проектування, розгортання та обслуговування систем комп’ютерної інженерії;
 • сучасні інформаційні системи і комп’ютерні технології, стандартні, спеціальні й галузеві пакети прикладних програм обліку, аналізу, контролю, оподаткування;
 • верстати, апарати, електрообладнання, інструменти, технологічне оснащення, контрольно-вимірювальні засоби, системи числового програмного керування, приводи верстатних та робототехнічних систем;
 • машини, мехатронні системи, основне та допоміжне обладнання, засоби механізації, автоматизації та керування виробничими процесами галузевого машинобудування;
 • засоби технологічного, інструментального, метрологічного, діагностичного, інформаційного та організаційного обладнання виробничих процесів.

ПРОФЕСІЙНІ ПРАВА: Випускники цих спеціальностей можуть обіймати первинні посади за Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

 • 3115 Технік - технолог ( механіка)
 • 3115 Технік - конструктор (механіка)
 • 3115 Технік - механік сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва
 • 3115 Механік дільниці
 • 3115 Механік
 • 3115 Механік цеху
 • 3115 Механік виробництва
 • 3119 Технік
 • 3119 Технік з налагоджування та випробувань
 • 3119 Технік з підготовки виробництва
 • 3119 Технік з підготовки технічної документації
 • 3433 Бухгалтер
 • 2411.2 Бухгалтер-експерт
 • Бухгалтер-ревізор
 • Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності
 • 4211 Касир (на підприємстві, в установі, організації)
 • 4212 Касир (в банку)
 • 3121 Фахівець з інформаційних технологій
 • Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
 • Фахівець з розроблення комп'ютерних програм
 • Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну)
 • Технік із системного адміністрування
 • Технік-програміст
 • 3114 Технік із конфігурованої комп'ютерної системи
 • Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру
 • Технік із структурованої кабельної системи

 

ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ: Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи – дипломного проекту фахового молодшого бакалавра, а для випускників освітньо-професійної програми Бухгалтерський облік спеціальності 071 Облік і оподаткування проводиться у формі складання кваліфікаційного іспиту (комплексного екзамену за фахом).