Механічне відділення

Механічне відділення

Завідувач механічного відділення - Чурсін Володимир Тимофійович

Секретар відділення - Халецька Юлія Юріївна

На механічному відділенні спеціалістів готують за трьома спеціальностями:

1. Спеціальність "Авіаційна та ракетно-космічна техніка", освітня програма "Виробництво ракетно-космічних літальних апаратів", кваліфікація "технік-технолог (механіка)"

Наша мета підготувати фахівців, здатних розв'язувати спеціалізовані теоретичні завдання та прикладні проблеми, пов'язані з розробкою, виробництвом  та сертифікацією авіаційної та ракетно-космічної техніки, ії двигунів та енергетичних установок, конструкцій та систем.

У коледжі достатньо лабораторного обладнання з засобами вимірювань, зокрема гідравлічні стенди, аеродинамічні  труби, обладнання для досліджень властивостей матеріалів, напружено-деформованого стану конструкцій; навчальні лабораторії для вивчення конструкцій ракетної техніки. Обладнання, яке використовується для виготовлення, складання та випробування конструкцій авіаційної та ракетно-космічної техніки; спеціалізоване програмне та інформаційне забезпечення, зокрема системи комп'ютерних розрахунків, геометричного моделювання, скінченно-елементного аналізу, інтегрованого проектування та виробництва конструкцій авіаційної та ракетно-космічної техніки.

Наші випускники здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов'язані з авіаційною та ракетно-космічною технікою, що передбачає застосування теорій та методів механічної інженерії, і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Наші фахівці навчають студентів:

 • Демонструвати знання основних положень динаміки та керування об’єктами авіаційної та ракетно-космічної техніки.
 • Використовувати знання в галузі матеріалознавства для усвідомленого вибору матеріалів для елементів конструкцій авіаційної та ракетно-космічної техніці.
 • Використовувати знання у галузі механіки та міцності матеріалів та конструкцій для розрахунку елементів авіаційної та ракетно-космічної техніки.
 • Демонструвати знання і розуміння робочих процесів у системах та елементах авіаційної та ракетно-космічної техніки.
 • Використовувати знання щодо особливостей конструкції, проектування, виробництва, випробування та сертифікації елементів авіаційної та ракетно-космічної техніки, її обладнання, систем та підсистем.
 • Розробляти типові технологічні процеси виробництва елементів та об’єктів авіаційної та ракетно-космічної техніки
 • Навичок використовувати інформаційні і комунікаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення при навчанні та професійній діяльності.
 • Обізнаності у галузі економіки і менеджменту виробництва елементів та об’єктів авіаційної та ракетно-космічної техніки.

Перелік дисциплін спеціальності:

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

 • Історія України
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)
 • Культурологія (Художня культура)
 • Соціологія
 • Економічна теорія (Економіка)
 • Правознавство
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Фізичне виховання

Цикл природничо-наукової підготовки

 • Вища математика
 • Фізика
 • Конструкційні матеріали
 • Електротехніка та електроніка
 • Нарисна геометрія
 • Інженерна та комп'ютерна графіка
 • Технічна механіка
 • Інформатика
 • Стандартизація, допуски, посадки та технічні виміри
 • Екологія
 • Безпека життєдіяльності

Цикл професійної та практичної підготовки

 • Вступ до фаху (Технології)
 • Термодинаміка і теплообмін
 • Аерогідродинаміка
 • Автоматизація виробництва
 • Обробка матеріалів та технологічне обладнання
 • Композиційні матеріали в РКЛА
 • Основи теорії польоту РКЛА
 • Основи конструкції РКЛА
 • Технологія виготовлення РКЛА
 • Основи проектування пристроїв для верстатів
 • Штампувальне обладнання і оснащення
 • Системи автоматизованого проектування техпроцесів
 • Види зварювання в ракетобудуванні
 • Контроль якості та випробування виробів
 • Економіка, організація та планування виробництва
 • Основи управлінської діяльності та менеджмент
 • Охорона праці

Практичне навчання

 • Слюсарна практика за профілем спеціальності
 • Механічна практика за профілем спеціальності
 • Практика на отримання робочої професії
 • Комп'ютерна практика

2. Спеціальність "Прикладна механіка", освітня програма "Зварювальне виробництво", кваліфікація "технік-технолог зварювального виробництва"

Молодший спеціаліст підготовлений для професійної діяльності в галузі забезпечення необхідної якості продукції, вдосконалення існуючих та розробки нових технологічних процесів зварювання плавленням і тиском та термічного різання металів і сплавів, що забезпечать необхідну якість продукції за умови зниження енергетичних і матеріальних витрат. Може працювати на підприємствах машинобудівної, енергетичної та інших галузей промисловості, які мають зварювальне виробництво, а також в наукових і науково-дослідних установах на первинних посадах техніка-технолога, майстра виробничої діяльності, контрольного майстра.

Спеціаліст галузі зварювального виробництва після закінчення коледжу:

 • одержує глибоку загальнотеоретичну та спеціальну підготовку;
 • оволодіває питаннями конструювання зварних конструкцій, визначенням оптимальних параметрів процесів зварювання;
 • навчається використовувати сучасну обчислювальну техніку в інженерних розрахунках, в системах автоматизованого проектування, у випробуваннях та наукових дослідженнях;
 • одержує одну з робітничих професій: електрогазозварювальник, електрозварник ручного зварювання.

Студенти спеціальності “Зварювальне виробництво” отримують практичні навички у лабораторіях і зварювальних майстернях коледжу, обладнаних постами для ручного дугового зварювання, ручного і напівавтоматичного зварювання у захисних газах та газового зварювання.

Перелік дисциплін спеціальності:

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

 • Хімія
 • Вища математика
 • Фізика
 • Інженерна графіка (Читання креслень)
 • Електротехніка з основами електроніки
 • Технічна механіка
 • Інформатика та обчислювальна техніка
 • Безпека життєдіяльності
 • Основи екології
 • Основи менеджменту та маркетингу

Цикл професійної та практичної підготовки

 • Матеріалознавство та термічна обробка металів і зварних з'єднань
 • Технологія та обладнання зварювання тиском
 • Газотермічна обробка матеріалів
 • Технологічні основи зварювання плавленням
 • Зварні конструкції
 • Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
 • Обладнання електричного зварювання плавленням
 • Контроль якості зварювання
 • Охорона праці
 • Виготовлення зварних конструкцій
 • Технологічне устаткування
 • Економіка і організація зварювального виробництва
 • Системи автоматизованої обробки інформації

Практичне навчання

 • Виробниче навчання
 • Виробнича практика
 • Переддипломна практика
 • Дипломне проектування

3. Спеціальність "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", освітня програма "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд", кваліфікація "технік-електрик"

Молодший спеціаліст підготовлений для професійної діяльності з монтажу, налагодження, експлуатації, ремонту електроустаткування і автоматизації промислових установок і технологічних комплексів. Може працювати в підрозділах проектно-конструкторських інститутів, науково-дослідних, монтажних, ремонтно-експлуатаційних, пуско-налагоджувальних організаціях, на підприємствах і в організаціях промисловості, енергетики, сільського, житлово-комунального господарства на первинних посадах техніка-проектувальника, техніка-електрика.

Після навчання у коледжі фахівець здатен використовувати нормативні та довідникові матеріали, стандартні методики, конструкторську і технологічну документацію, державні стандарти; проводити електричні вимірювання параметрів електроустаткування; розробляти і підбирати необхідну технічну документацію на виконання електромонтажних, налагоджувальних і ремонтних робіт; виконувати необхідні розрахунки економічної ефективності проведення електромонтажних та електроремонтних робіт; розробляти та застосовувати безпечні, надійні та енергозберігаючі режими експлуатації електроустаткування; користуватися електричними схемами в електроустаткуванні; організовувати та здійснювати надійну експлуатацію електроустаткування з дотриманням вимог електробезпеки; локалізувати та ліквідувати аварійні режими роботи в системах електропостачання; використовувати комп’ютерні системи автоматизованого перекладу та електронні словники, робити переклад іншомовної інформації.

Молодший спеціаліст – технік-електрик може обіймати первинні посади:

 • диспетчер електропідстанції;
 • електрик дільниці; технік-електрик;
 • технік-конструктор (електротехніка);
 • технік-технолог (електротехніка);
 • технік з налагодження та випробувань.

Після закінчення коледжу випускник може не тільки працювати на підприємствах різних форм власності за обраною професією, отримавши диплом молодшого спеціаліста державного зразка, але і має можливість продовження навчання у вищих закладах  ІІІ – ІV рівня акредитації, вступаючи без ЗНО, і одержати диплом за три роки.

Перелік дисциплін спеціальності:

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

 • Культурологія
 • Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Основи правознавства
 • Історія України
 • Соціологія
 • Економічна теорія
 • Фізичне виховання

Цикл математичної, природничо-наукової підготовки

 • Вища математика
 • Інженерна графіка
 • Комп'ютерна графіка
 • Комп'ютерна техніка та програмування
 • Конструкційні та електротехнічні матеріали
 • Теоретичні основи електротехніки
 • Технічна механіка
 • Безпека життєдіяльності
 • Основи екології

Цикл професійної та практичної підготовки

 • Вступ до фаху
 • Електричні та технічні вимірювання
 • Електричні машини
 • Основи промислової електроніки, мікропроцесорної техніки та автоматики
 • Електробезпека
 • Електропостачання підприємств і цивільних споруд
 • Основи електропривода
 • Економіка та організація електротехнічної служби підприємства
 • Електроустаткування підприємств і цивільних споруд
 • Монтаж, експлуатація і ремонт електроустаткування
 • Основи проектування та конструювання електроустановок
 • Охорона праці
 • Енергозбереження
 • Налагодження електроустаткування
 • Системи керування електроприводами
 • Надійність електроприводів

Практичне навчання

 • Слюсарно-механічна практика
 • Електромонтажна практика
 • Навчальна практика для отримання робочої професії
 • Комп'ютерна практика
 • Технологічна (експлуатаційна) практика на виробництві
 • Переддипломна практика