Відділення комп'ютерної та програмної інженерії

Відділення комп'ютерної та програмної інженерії

Завідувач відділення комп'ютерної та програмної інженерії
- Михайлова Валерія Олександрівна

Секретар - Іванова Наталія Володимирівна

Відділення здійснює підготовку фахівців за двома спеціальностями:

1. Спеціальність "Інженерія програмного забезпечення", освітня програма "Розробка програмного забезпечення", кваліфікація "технік-програміст"

Інженерія програмного забезпечення - створення програмного забезпечення; вибір прикладного програмного забезпечення; вибір налагодження та тестування засобів обчислювальної техніки, робота з базами даних; аналіз даних бухгалтерського обліку, стан звітності; розрахунок вартості; програмне забезпечення; рахунок основних економічних показників виробничо-господарської діяльності підприємства та її аналіз; організація виробничої діяльності; обґрунтування системного аналізу та виконання постановки задачі, вибір середовища програмування, налагодження розробленого програмного забезпечення, розробка тестових даних і проведення тестових випробувань, розробка технічної документації та супровід програмним забезпеченням. Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних систем управління, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій і професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.

У роліку представлені дипломні роботи студентів спеціальності

Після закінчення навчання молодший спеціаліст-програміст оволодіє навичками:

 • cкладати програмну документацію, розрахувати трудомісткість та вартість розробленого програмного забезпечення;
 • аналізувати архітектуру конкретної ЕОМ;
 • вибирати мову програмування для реалізації конкретної задачі;
 • розробляти алгоритми розв’язання різних класів задач;
 • створювати та експлуатувати локальні мережі персональних комп’ютерів;
 • відлагоджувати розроблене програмне забезпечення;
 • розрахувати вартість інформаційних послуг;
 • вибирати конфігурацію персонального комп’ютера стосовно розв’язуваної задачі;
 • працювати з базами даних.

Перелік дисциплін спеціальності:

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

 • Історія України
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Основи філософських знань
 • Соціологія
 • Економічна теорія (Економіка)
 • Основи правознавства (Правознавство)
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Фізичне виховання
 • Культурологія (Художня культура)

Цикл природничо-наукової підготовки

 • Математичний аналіз
 • Лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • Теорія ймовірності та математична статистика
 • Фізика
 • Дискретна математика
 • Диференціальні рівняння
 • Чисельні методи
 • Основи екології (Екологія)
 • Безпека життєдіяльності

Цикл професійно-орієнтованої та практичної підготовки

 • Основи програмної інженерії
 • Основи програмування та алгоритмічні мови
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Інструментальні засоби візуального програмування
 • Алгоритми та структури даних
 • Бази даних
 • Конструювання програмного забезпечення
 • Архітектура комп’ютера
 • Операційні системи
 • Організація комп’ютерних мереж
 • Групова динамика і комунікації
 • Охорона праці
 • Вступ до фаху (Технології)
 • Основи менеджменту та маркетингу
 • Економіка і організація виробництва
 • Комп’ютерна графіка та анімація
 • Системи автоматизованої обробки інформації
 • Технологія автоматизованої обробки економічної інформації
 • Проектний практикум

Практичне навчання

 • Навчальна практика
 • Виробничо-технологічна практика
 • Виробничо-технологічна практика
 • Переддипломна практика

2. Спеціальність "Комп’ютерна інженерія", освітня програма "Обслуговування комп’ютерних систем і мереж", кваліфікація "технік-програміст"

Спеціальність пов’язана з:

 • розробкою, виробництвом та експлуатацією технічних засобів обчислювальних систем та комп’ютерних мереж;
 • виготовленням, тестуванням, відлагодженням та впровадженням програмних продуктів.

Експлуатація та обслуговування різноманітних обчислювальних засобів і систем, а саме цьому навчаються студенти за даною спеціальністю, вимагає від них вміння кваліфіковано використовувати та обслуговувати готові вузли, блоки, пристрої та комп’ютери в цілому, як наявні системні, інструментальні та прикладні програмні засоби. Фахівець повинен чітко уявляти властивості та особливості комп’ютера як складної системи, що має багаторівневу апаратну (від електричної схеми найпростішого вузла до мікропрограмного автомата та архітектури обчислювальної системи або мережі) та програмну реалізації.

Кваліфікація дозволяє:

 • обслуговувати комп’ютерні пристрої, системи, мережі обробки інформації, обробляє текстову, графічну та образну інформацію;
 • забезпечувати ефективну експлуатацію засобів обчислювальної техніки, що приймає і передає інформацію;
 • забезпечувати організацію й виконання змінних виробничих завдань підрозділами експлуатації та технічного обслуговування засобів обчислювальної техніки;
 • здійснювати керівництво дільницею щодо забезпечення правильної експлуатації міжремонтного обслуговування та планового ремонту устаткування і обладнання;
 • виконувати ремонт та обслуговування ЕОМ, монтаж комп’ютерних систем;
 • виконувати роботи під час монтажу приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та конструкцій, пов’язаних з ними.

Випускники мають можливість продовжити навчання у Дніпропетровському національну університеті імені Олеся Гончара та інших вищих навчальних закладах України.

Перелік дисциплін спеціальності:

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

 • Історія України
 • Культурологія (Художня культура)
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Основи філософських знань (філософія та релігієзнавство)
 • Економічна теорія (Економіка)
 • Основи правознавства (Правознавство)
 • Соціологія
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Фізичне виховання

Цикл математичної, природничо-наукової підготовки

 • Вища математика
 • Фізика
 • Теорія електричних та магнітних кіл
 • Теорія ймовірності та математична статистика
 • Алгоритми та методи обчислень
 • Комп'ютерна логіка
 • Дискретна математика
 • Інженерна та комп'ютерна графіка
 • Основи екології (Екологія)

Цикл професійної та практичної підготовки

 • Програмування
 • Комп'ютерна електроніка
 • Архітектура комп'ютерів
 • Комп'ютерна схемотехніка
 • Периферійні пристрої
 • Системне програмування
 • Операційні системи
 • Комп'ютерні системи та мережі
 • Надійність, діагностика та експлуатація комп'ютерних систем та мереж
 • Електрорадіовимірювання
 • Економіка та планування виробництва
 • Безпека життєдіяльності та охорони праці
 • Безпека життєдіяльності
 • Основи менеджменту та маркетингу
 • Вступ до фаху (Технології)
 • Офісне програмне забезпечення
 • Технічне обслуговування ЕОМ
 • Web-технології
 • Системи супутникової радіонавігації
 • Організація баз даних
 • Охорона праці

Практичне навчання

 • Навчальна електрорадіомонтажна практика
 • Навчальна практика з програмування
 • Навчальна практика з комп'ютерних систем та мереж
 • Виробнича технологічна практика
 • Переддипломна практика