Механічне відділення

Механічне відділення

Завідувач механічного відділення - Чурсін Володимир Тимофійович

МЕТА МЕХАНІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ підготувати фахівців здатних самостійно виконувати базові спеціалізовані виробничі чи навчальні завдання, пов’язані з основами розробки, виробництва авіаційної та ракетно-космічної техніки, її двигунів, конструювання ракетно-космічних літальних апаратів, програмування систем навігації та управління, обслуговування бортового та наземного обладнання ракетно-космічних літальних апаратів, нести відповідальність за результати своєї діяльності та виконувати базові спеціалізовані виробничі чи навчальні завдання, пов’язані з електротехнічною, електромеханічною галуззю, що передбачає застосування теорій та принципів роботи електромеханічних систем автоматизації та електроприводів та здатен працювати в умовах сталого інноваційного науково-технічного розвитку суспільства також в умовах трансформації ринку праці через взаємодію з роботодавцями та іншими стейкхолдерами.

 

МЕХАНІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ ГОТУЄ:

 

1. Спеціальність 134 АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА / 134 AVIATION AND AEROSPACE TECHNOLOGIES

Галузь знань - 13 МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ / 13 MECHANICAL ENGINEERING

Освітньо-професійна програма - ВИРОБНИЦТВО РАКЕТНО-КОСМІЧНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ / PRODUCTION OF ROCKET AND SPACE VEHICLES

Освітньо-професійний ступінь - ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР / APPLIED JUNIOR BACHELOR

Наявність акредитації - Міністерство освіти і науки України, Сертифікат з акредитації спеціальності 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка серія УД, № 04014270, від 01 червня 2021 року. Термін дії до 01.07.2028 р., Сертифікат про акредитацію ОПП серія ДС, №002206, від 30 травня 2022 року

Tип диплому та обсяги освітньо-професійної програми - Диплом фахового молодшого бакалавра, 180 кредитів ЄКТС.

Термін навчання:

 • на основі БЗСО – 3 роки 10 місяців (з одночасним здобуттям ПЗСО);
 • на основі ПЗСО – 2 роки 10 місяців/

 


2. Спеціальність 134 АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА / 134 AVIATION AND AEROSPACE TECHNOLOGIES

Галузь знань - 13 МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ / 13 MECHANICAL ENGINEERING

Освітньо-професійна програма - БЕЗПІЛОТНІ ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ / UNMANNED AERIAL VEHICLES

Освітньо-професійний ступінь - ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР / APPLIED JUNIOR BACHELOR

Наявність акредитації - Міністерство освіти і науки України, Сертифікат з акредитації спеціальності 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка серія УД, № 04014270, від 01 червня 2021 року. Термін дії до 01.07.2028 р.

Tип диплому та обсяги освітньо-професійної програми - Диплом фахового молодшого бакалавра, 180 кредитів ЄКТС

Термін навчання:

 • на основі БЗСО – 3 роки 10 місяців (з одночасним здобуттям ПЗСО)

 


3. Спеціальність 141 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА / 141 INSTALLATION AND OPERATION OF ELECTRICAL EQUIPMENT OF ENTERPRISES AND CIVIL ENGINEERING STRUCTURES

Галузь знань - 14 ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ / 14 ELECTRICAL ENGINEERING

Освітньо-професійна програма - МОНТАЖ І ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ І ЦИВІЛЬНИХ СПОРУД / INSTALLATION AND OPERATION OF ELECTRICAL EQUIPMENT OF ENTERPRISES AND CIVIL ENGINEERING STRUCTURES

Освітньо-професійний ступінь - ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР / APPLIED JUNIOR BACHELORR

Наявність акредитації - Міністерство освіти і науки України, Сертифікат з акредитації освітньо-професійної програми Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, серія УД, № 04014276, від 01 червня 2021 року. Термін дії до 01.07.2023 р., Сертифікат про акредитацію ОПП серія ДС, №002207, від 30 травня 2022 року

Tип диплому та обсяги освітньо-професійної програми - Диплом фахового молодшого бакалавра, 180 кредитів ЄКТС,

Термін навчання:

 • на основі БЗСО – 3 роки 10 місяців (з одночасним здобуттям ПЗСО);
 • на основі ПЗСО – 2 роки 10 місяців;
 • на основі ОКР КР – 1 рік 10 місяців.

 

ОБ’ЄКТИ ВИВЧЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ студентів механічного відділення: загальнотехнічні та професійні знання, вміння та навички для виконання професійних функцій та типових задач діяльності у сфері ракетобудування та у сфері електроенергетики та електротехнологій.

ЦІЛІ НАВЧАННЯ: підготовка висококваліфікованого фахівця, здатного вирішувати завдання, пов’язані з технологічною, конструкторською діяльністю на підприємствах, в установах та організаціях, нести відповідальність за результати своєї діяльності та контролювати інших осіб у певних ситуаціях.

ТЕОРЕТИЧНИЙ ЗМІСТ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: інтеграція фахової підготовки в галузі ракетобудування та в галузі електроенергетики та електротехнологій, практичне застосування технологічного інструментарію в діяльності промислових підприємств.

ІНСТРУМЕНТИ ТА ОБЛАДНАННЯ, що використовуються при підготовці фахівців: лабораторне обладнання із засобами вимірювань, зокрема гідравлічні стенди, аеродинамічні труби, обладнання для досліджень властивостей матеріалів, напружено-деформованого стану конструкцій; інструменти і обладнання для вивчення конструкцій ракетної техніки, двигунів та енергетичних установок, навігаційне, електричне обладнання; обладнання, яке використовується для виготовлення, складання та випробування конструкцій авіаційної та ракетно-космічної техніки; комп'ютери з інформаційним та спеціалізованим програмним забезпеченням, зокрема системами комп'ютерних розрахунків, геометричного моделювання, кінцево-елементного аналізу, інтегрованого проектування та виробництва конструкцій обладнання ракетно-космічних літальних апаратів.

ПРОФЕСІЙНІ ПРАВА: Випускники цих спеціальностей можуть обіймати первинні посади за Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

 • 3114 технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій;
 • 3119 інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки;
 • 3123 контролери та регулювальники промислових роботів;
 • 3144 оператор наземних засобів керування безпілотним літальним апаратом;
 • 3145 технічні фахівці, що забезпечують повітряний рух;
 • 3491 лаборанти та техніки в інших сферах наукових досліджень;
 • 311 технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки;
 • 3115 технічні фахівці-механіки;
 • і технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки;
 • диспетчер електропідстанції;
 • електрик дільниці;
 • технік-електрик;
 • технік-конструктор (електротехніка);
 • технік-технолог (електротехніка);
 • технік з налагодження та випробувань.

 

ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ: Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи – дипломного проекту фахового молодшого бакалавра.