Циклові комісії

Головко Ганна Анатоліївна - голова ЦК

Філологічних дисциплін та українознавства

Викладачі: Акімов Юрій Олексійович, Духовнікова Вікторія Володимирівна, Андруцька Юлія Олександрівна, Фарина Марина Володимирівна, Говор Юлія Олександрівна, Півторак Юлія Петрівна, Шершун Оксана Володимирівна, Подольська Людмила Євгенівна

Така  дісталася вже нам робота

Є в ній і  радість, та є  й  турбота.

Є  вічний  пошук, безсонні  ночі,

Та  гріють  душу  дитячі  очі.

Циклова комісія Філологічних дисциплін та українознавства здійснює свою педагогічну діяльність, керуючись Законом Про освіту. Ми впевнені, що майбутнє залежить від принципів і цінностей, які закладаються у свідомості молодих людей, і від того, якою мірою засвоєне стане основою їхнього життя. Тому викладачі циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін покликані не тільки дати високий рівень відповідних знань, але й сприяти формуванню гармонійно розвиненої,національно свідомої особистості з активною громадянською позицією, яка спирається у житті на духовні та моральні принципи і відчуття прекрасного.

Українську мову, Українську мову за професійним спрямуванням, Українську літературу, Зарубіжну літературу, Іноземну мову, Іноземну мову за професійним спрямуванням в коледжі вивчають практично всі студенти. І від вивчення цих предметів залежить обізнаність зісвітовою культурою, володіннярідною мовою та основноюміжнародноюанглійською мови. Завдяки вивченню філологічних дисциплін людина здобуває навички логічного та образного мислення, вміння вести дискусію, розвиває уяву і сприйняття усної мови та тексту, а також розширює світогляд.

З метою зацікавлення студентів гуманітарними дисциплінами в комісії постійно йде процес вдосконалення змісту навчання та виховання студентів. Викладачі активно застосовують нові та цікаві технології: мультимедійні проекти, відеоматеріали та віртуальні екскурсії,комп’ютерні навчальні додатки тощо.

Щорічно викладачі готують нові методичні матеріали з навчально-методичного та виховного напрямів роботи («Морфологічні норми сучасної  української літературної мови у професійному спілкуванні», в/з«День українського козацтва», «Ознайомлення з методами відмови від куріння», «Національно-патріотичне виховання студентської молоді», «Дозвіллєва діяльність студентської молоді» тощо).

У позаурочний час працюють гуртки «Осередок Товариства української мови «Просвіта» імені Тараса Шевченка», поетичний гурток «Вустами земних янголів», «Клуб знавців англійської мови», де студенти мають можливість проявити свої таланти та здібності.

Активно проводяться заходи культурно-масового характеру: Шевченківські читання, творчі виставки до ювілеїв письменниківі Великодніх свят, щорічні Гумор-турніри, вечори поезії, тематичні екскурсії до музею «Українська минувшина» імені Могилівського Віталія Володимировича тощо.


Григор'єва Ольга Вікторівна - голова ЦК

Соціально-історичних дисциплін

Викладачі: Шилова Наталія Анатоліївна, Кібець Ірина Анатоліївна, Гавриш Оксана Ігорівна, Струкуленко Анастасія Степанівна, Григор'єв Андрій Миколайович

За цикловою комісією (ЦК) соціально-історичних дисциплін закріплені такі навчальні дисципліни:

 • Історія України;
 • Всесвітня історія;
 • Географія;
 • Людина і світ;
 • Правознавство;
 • Культурологія;
 • Основи філософських знань;
 • Економічна теорія;
 • Соціологія

Соціогуманітарні науки дають знання складних суперечливих процесів розвитку суспільства і тим самим сприяють зростанню соціальної зрілості людей, формуванню їхнього соціального мислення. Тому  основним завданням викладачі предметної комісії вбачають формування у студентської молоді (майбутніх фахівців) гнучкості й системності мислення, усвідомлення основних закономірностей історичного процесу, розуміння нерозривного зв’язку між минулим і сучасністю,   формування принципів філософського осмислення світу, засвоєння елементів правової культури та правових орієнтирів поведінки,  розуміння сутності соціального життя, формування системи наукових поглядів на економічний розвиток суспільства, ознайомлення з духовними цінностями та пріоритетами різних культурних епох.

У системі організаційно-методичної роботи велика увага приділяється впровадженню засад Болонського процесу. Навчальний процес організовано за кредитно-модульною системою, впроваджено рейтингову систему оцінювання знань студентів.

Читати далі


Мірошник Олена Василівна - голова ЦК

Природничо-наукових дисциплін

Викладачі: Ісаєва Алла Юріївна, Штефирца Сергій Миколайович, Гуменюк Любомира Михайлівна, Дено Наталія Петрівна, Зарбалієва Тетяна Євгенівна

Метою діяльності комісії природничо-наукових дисциплін є розвиток творчої особистості, як майбутнього кваліфікованого спеціаліста, формування наукового світогляду, виховання людяності, терпимості, любові до людей, громадської зрілості і соціальної активності.

Викладачі циклової комісії постійно працюють над удосконаленням своєї педагогічної майстерності.

У своїй роботі вони поєднують навчальний матеріал із практичними ситуаціями, що дає набагато більший результат, тому в своїй діяльності викладачі намагаються пов’язати теорію з її застосуванням на практиці.

Велику увагу викладачі приділяють методикам, які б забезпечували високу пізнавальну активність та самостійність студентів. Використовують інноваційні технології при викладанні  дисциплін. У своїй роботі використовують такі прогресивні методи навчання, як проблемні лекції, лекції-екскурсії, практикують проведення підсумкового тестового контролю, ділові ігри.

Викладачі комісії постійно працюють над розвитком професійних компетентностей, впровадження нових сучасних форм і методів навчання, працюють зі здібною та творчою молоддю.


Малик Олена Миколаївна - голова ЦК

Математики та інформатики

Викладачі: Феоктістова Людмила Адамівна, Чопенко Олена Володимирівна, Коба Юлія Валеріївна, Буряк Геннадій Іванович

Метою викладання математичних дисциплін є можливість надати майбутньому фахівцю   вивчити фундаментальні розділи математики у обсязі  достатньому для використання  математичного апарату у процесі розв’язання професійних задач, побудови математичних моделей; закономірності функціонування і розвитку  підприємства в ринкових умовах;  оволодіти математичною грамотністю.

Перелік математичних дисциплін, що вивчаються у коледжі:

 • Математика;
 • Вища математика;
 • Лінійна алгебра та аналітична геометрія;
 • Математичний аналіз;
 • Диференціальні рівняння;
 • Дискретна математика;
 • Теорія ймовірності та математична статистика.

Циклова комісія математики та інформатики – одна із найбільш активних  та продуктивних у методичній та науковій діяльності коледжу Дніпропетровського регіону: викладачі  беруть участь у міських та регіональних  методоб’єднаннях , студенти – у математичних олімпіадах. Так, студент спеціальності «Розробка програмного забезпечення» Русских Володимир, якого підготувала викладач Зінченко Т. І., став переможцем  Всеукраїнської олімпіади з математики серед студентів ВНЗ І-ІІ р. а. у 2015 році.

З метою підвищення мотивації студентів до навчання, формування ключових компетентностей, підвищення об'єктивності оцінювання впродовж всього періоду навчання, градації значущості балів за виконання різних видів робіт застосовується модульно-рейтингова система оцінювання.

Для підвищення пізнавальної активності та більш глибшого вивчення різноманітних розділів математичних дисциплін, на базі коледжу функціонує математичний гурток «Факторіал», під час засідань якого студенти розв’язують задачі підвищеної складності, створюють математичні плакати та геометричні фігури.


Левіна Наталія Семенівна - голова ЦК

Фізичного виховання та захисту Вітчизни

Викладачі: Корота Тетяна Петрівна, Нечепуренко Володимир Миколайович, Урсуляк Микола Іванович, Чурсін Володимир Тимофійович, Черевко А.Д.,  Шаматрин С.М.

Навчальна програма  з фізичного виховання у коледжі характеризується спрямованістю на реалізацію принципу варіативності, який передбачає планування навчального матеріалу відповідно до віково-статевих особливостей студентів, матеріально-технічного забезпечення навчального процесу (спортивний зал, спортивні майданчики, стадіон, тренажерний зал), кадрового забезпечення. Навчальна програма побудована за модульною системою.

Позанавчальні заняття з фізичного виховання  проводяться у формі:

 • занять у спортивних  секціях «Легка атлетика», « Баскетбол», «Волейбол», «Настільний теніс», «Атлетична гімнастика»;
 • самостійних занять фізичними вправами, спортом;
 • фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових  заходів («Козацькі розваги», «Веселі старти», товариські зустрічі з ігрових видів спорту).

Основні види поза навчальних занять, що використовуються в процесі фізичного виховання у коледжі:

 • оздоровче і спортивне тренування;
 • спортивні змагання з видів спорту: внутрішні (на першість навчальної групи, курсу, відділення, коледжу) та зовнішні (районні, міські, обласні);
 • профілактична та відновлювальна гімнастика, супровідні вправи.

При оцінюванні навчальних досягнень з фізичного виховання враховуються особисті досягнення студентів протягом навчального року, ступінь активності студентів на заняттях, залучення студентів до занять фізичною культурою в позаурочний час, участь у спортивних змаганнях усіх рівнів.

Комплекси контрольних тестів з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» в коледжі відповідають нормативам державних тестів і є наскрізними (тобто одними і тими ж) для всіх курсів, розрізняючись тільки нормативними вимогами, що створює можливість прослідкувати динаміку індивідуальних результатів студента впродовж всіх років навчання.  Динаміка змін в показниках розвитку фізичних якостей студентів відстежується за допомогою динамічного моніторингу.


Сєдачова Катерина Григорівна - голова ЦК

Виробництва РКЛА

Викладачі: Лазарев Ігор Вікторович, Афанасьєв Володимир Олександрович, Кущ Іван Костянтинович, Халецька Юлія Юріївна, Мікаілова Маргарита Леонідівна, Попова Вікторія Владиленівна, Мамчур С.І., Носова Т.В., Щапов А.В.

 

Головна мета викладачів комісії - підготовка інженерів-механіків, чия кваліфікація дозволяє здійснювати проектування складних об'єктів авіаційної і ракетно-космічної техніки, зокрема, ракет. 

В процесі навчання студенти засвоюють технології програмування та використання сучасних систем автоматизованого проектування, а також систем керування базами даних. Крім того, студенти засвоюють технології виробництва ракет.

Знання, одержані під час навчання, дають можливість працювати в галузі розробки, виробництва та експлуатації авіаційної та ракетно-космічної техніки.

Головна особливість комісії - постійна взаємодія з підприємствами-замовниками, в процесі якої здійснюється навчання студентів безпосередньо на зазначених підприємствах.


Мирошник Валентина Григорівна - голова ЦК

Технології обробки матеріалів на верстатах і АЛ

Викладачі: Джим Маргарита Миколаївна, Назаренко Наталія Сергіївна, Колесник Віра Євгенівна, Пустовий Дмитро Сергійович, Єлісєєв Олександр Миколайович, Вовк О.О.

Викладачі нашої комісії допомагають студенту отримувати знання з механіки, теорії обробки матеріалів, технології виробництва, сучасного автоматизованого металообробного обладнання, набувають навичок проектування технологічних процесів виготовлення деталей машини, проектування інструментів і технологічного оснащення з використанням електронно-обчислювальної техніки, програмування обробки на верстатах із сучасними системами числового програмного керування; отримують навички керування сучасними автоматизованими дільницями.

Навчальний процес за спеціальністю «Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях» проходить у добре обладнаних кабінетах фахових кабінетах: «Технічної механіки», «Технології машинобудування», «Технологічного оснащення», «Металорізального обладнання», «Креслення і інженерної графіки», «Економіки і організації виробництва», «Охорони праці», «Інформатики», «Комп’ютерної графіки і САПР ТП»; лабораторіях, оснащених різноманітним металообробним обладнанням та верстатами з числовим програмним керуванням.

Для оволодіння професійними навичками за даною спеціальністю в є дві майстерні – механічна і слюсарна з діючим обладнанням. Крім цього студенти мають можливість підвищувати фаховий рівень на підприємствах м. Дніпро під час проходження виробничих практик, де можуть отримати робітничі спеціальності: токар, фрезерувальник, оператор верстатів з ЧПК.


Бездільний Василь Сидорович - голова ЦК

Прикладної механіки

Викладачі:   Довганюк Геннадій Миколайович, Манжелєй Марина Віталіївна, Давидюк Анжела Вікторівна, Пучков Віктор Миколайович, Ткач Надія Станіславовна, Лемешко А.Г., Пшеченко О.В.

Сьогодні на ринку праці попит на спеціалістів по обслуговуванню обладнання з ЧПУ досить високий. В той же час освоєння обладнання з ЧПУ та його подальша якісна експлуатація потребують від обслуговуючого персоналу широкого об’єму знань в різних областях техніки.

Отримати необхідні знання та забезпечити достатню практичну підготовку студентам допомагають викладачі нашої предметної комісії.

Слід зазначити, що в даний час обладнання з ЧПУ використовується не тільки на підприємствах машинобудівного комплексу; воно широко використовується на підприємствах інших галузей виробництва (харчова, кондитерська, деревообробна, транспорт, банківська справа, збройні сили і т.д.). Це дає можливість більш широкого вибору випускникам спеціальності та більші можливості працевлаштування

Ці завдання повинні виконувати, в першу чергу, техніки-технологи зварювального виробництва

Кваліфікація технік-технолог дозволяє:

 • проектування та розрахунки систем, вузлів, деталей, технологічного оснащення, володіння методами технологічного та організаційно-економічного проектування у зварювальному виробництві.
 • на основі знань атомно-кристалічної будови вміти визначати фактори, що обумовлюють зварюваність металів та їх сплавів.
 • на основі знань фізико-хімічних процесів зварювання вміти розраховувати теплові процеси, обирати джерела енергії, визначати направлення та інтенсивність металургійних процесів та процесів в різних ділянках зварних з’єднань.
 • прогнозувати технологічну міцність зварних з’єднань.
 • вміти класифікувати основні види металевих конструкцій, їх призначення, основні елементи; володіти інформацією щодо металевих конструкцій, умов їх експлуатації.
 • знати загальні положення, які приймаються при проектуванні сталевих конструкцій; вміти визначати види навантаження на металеві конструкції.
 • вміти розраховувати центрально-розтягнуті та стиснуті елементи, які експлуатуються в умовах нижче та вище меж плинності матеріалу.
 • знати та володіти основними способами зварювання та типами зварних з’єднань, які використовуються при виробництві сталевих конструкцій; кваліфікувати способи зварювання за фізичними, технічними та технологічними ознаками; використовувати основні стандарти, які регламентують типи конструктивних елементів, умовні позначення зварних з’єднань.
 • знати технологію зварювання корозійностійких, жароміцних, броньових, холодостійких сталей та кольорових сплавів; полімерних матеріалів, спеціальні методи зварювання, паяння, термічного різання.
 • уміти підбирати і використовувати зварювальні матеріали та сучасне обладнання.

Галевич Оксана Анатоліївна - голова ЦК

Бухгалтерського обліку та економічних дисциплін

Викладачі: Бовт Ірина Іванівна, Матвєєва Тетяна Георгіївна, Болваненко Людмила Володимирівна, Сітарчук Валерія Валеріївна

Бухгалтерський облік – інтегрована наука. Її методологія спирається на логіко-математичний і лінгвістичні аспекти. Головне завдання бухгалтерів: інтеграція поглядів і напрямів, створення загальної теорії бухгалтерського обліку – науки, якій належить майбутнє.

Для студентів коледжу, які навчаються за освітньою програмою «Бухгалтерський облік», викладається новий комплекс професійно-орієнтованих дисциплін:

 • Політична економія
 • Економіка підприємства
 • Статистика
 • Економічний аналіз
 • Казначейська справа
 • Гроші та кредит
 • Фінанси
 • Бухгалтерський облік
 • Фінансовий облік
 • Облік та звітність бюджетних установ
 • Контроль і ревізія
 • Фінанси підприємства
 • Податкова система
 • Інформаційні системи та технології в обліку

Зі студентами працюють висококваліфіковані та досвідчені спеціалісти. Освітній процес проводиться за програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам, новітнім методикам, в аудиторіях з сучасним обладнанням.

Студенти мають можливість працювати у комп’ютерних класах, опрацьовуючи найсучасніші програмні продукти, що сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців.

     У ділових колах одержання бухгалтерської спеціальності

завжди розцінювалося як важлива умова для досягнення успіху

в бізнесі і як необхідний атрибут особистої кар’єри

Діяльність комісії протягом 2016-2017 н.р. (завантажити)


Соловйов Дмитро Сергійович - голова ЦК

Електротехніки та електротехнологій

Викладачі: к.т.н. Бобров Олексій Володимирович, Переходник Михайло Григорович, Ігнатовка Людмила Іванівна, Кузьменко Михайло Юрійович, к.т.н. Романовський Олександр Михайлович, Григоренко І.В.

Енергетика є найважливішою складовою економічного та соціального життя держави, її глибоке проникнення у всі галузі промисловості стало запорукою прогресу сучасного суспільства. Великі мегаполіси, малі міста, селища та промислові підприємства не можуть функціонувати без електричної енергії, а для забезпечення їх функціонування потрібні фахівці які здатні проектувати, ремонтувати, налагоджувати роботу обладнання і систем електропостачання –  саме таких фахівців електротехнічного профілю ми  і готуємо.

Сучасний технік-електрик  - це фахівець, якому притаманні наступні  якості:

 • вміння конструювати, експлуатувати, досліджувати, ремонтувати найрізноманітнішу радіоелектронну апаратуру, електротехнічні пристрої та засоби електропостачання;
 • знання сучасних технологій виробництва електротехнічних пристроїв і приладів;
 • володіння комп'ютерними технологіями і САПР (системи автоматизованого проектування), використання сучасної комп'ютерної техніки в професійній діяльності;
 • знання сучасних економічних процесів в народному господарстві, вміння орієнтуватися у ринковому просторі і підвищувати ефективність професійної діяльності;
 • володіння навиками раціоналізаторства та винахідництва;
 • здатність працювати у різних галузях народного господарства.

Молодший спеціаліст – технік електрик завдяки фундаментальній підготовці з фахових електротехнічних дисциплін  може:

 • проводити електричні вимірювання параметрів електроустаткування;
 • проводити ремонтні та налагоджувальні роботи електроустаткування;
 • розробляти і підбирати необхідну технічну документацію на виконання електромонтажних, налагоджувальних та ремонтних робіт;
 • виконувати необхідні розрахунки  економічної ефективності проведення електромонтажних та електроремонтних робіт;
 • розробляти і застосовувати безпечні, надійні та енергозберігаючі режими експлуатації електроустаткування;
 • організовувати і здійснювати надійну експлуатацію електроустаткування з дотриманням вимог електробезпеки;
 • локалізовувати та ліквідовувати аварійні режими роботи  в системах електропостачання.

Після отримання диплому молодшого спеціаліста в коледжі Ви зможете працевлаштуватися на промислових підприємствах, в організаціях енергетичної галузі, житлово-комунального господарства, у проектно-конструкторських інститутах, науково-конструкторських інститутах, науково-дослідницьких організаціях, стати електриком, електромеханіком, електромонтажником, електрослюсарем, техніком-конструктором, техніком-технологом, контролером, фахівцем з електроніки та телекомунікацій, обіймати посади майстра дільниці, зміни, енергетика дільниці, цеху, або продовжити навчання в ВНЗ ІІІ – ІV рівня за скороченою формою навчання.


Старосельцева Ольга Володимирівна - голова ЦК

Комп’ютерної інженерії

Викладачі: Блат Ольга Леонідівна, Сайко Тетяна Сергіївна, Плотніченко Оксана Володимирівна, Станчиц Георгій Юрійович, Бобошко Олександр Володимирович

Інтенсивний розвиток інформаційних і телекомунікаційних мереж, широке впровадження в управління комп’ютерних технологій і автоматизованих систем керування в усі сфери виробництва і сфери послуг, засобів зв’язку й інформаційного забезпечення, вимагають грамотного, кваліфікаційного і швидкого їх обслуговування.

Молодший спеціаліст, технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру, підготовлюється для роботи, пов’язаної з забезпеченням працездатного стану комп’ютерної техніки, локальної обчислювальної мережі, операційних систем, системного і прикладного програмного забезпечення.

Випускники можуть виконувати роботи з: комплектації, монтажу і налагодженню локальних комп’ютерних систем, їх ремонту і сервісному обслуговуванню; адміністрування серверів на підприємствах, актуалізацію інформації на серверах підприємств і контроль за доступом працівників підприємства до даних, що зберігаються на серверах підприємства; обслуговувати комп’ютерну техніку, проводити діагностику і профілактику з метою виявлення і усунення можливих причин виходу техніки із ладу; проводити установку операційних систем, системного і прикладного програмного забезпечення, яке використовується у виробничому процесі.

Після отримання диплому молодшого спеціаліста випускники можуть працювати: на державних підприємствах, у НДІ, обчислювальних центрах, у фірмах, банківських і комерційних організаціях з різної формою власності на посадах: техніка з обчислювальної техніки, системного адміністратора мережі INTERNET, регулювальника комп’ютерної техніки, техніка по системному забезпеченню, оператора ПЕОМ і інше.


Ланська Світлана Сергіївна - голова ЦК

Програмної інженерії

Викладачі: Михайлова Валерія Олександрівна, Бабенко Ірина Борисівна, Гапоненко Наталія Володимирівна, Мандрика Тетяна Петрівна, Ольховікова А.І., Воленщук В.М., Федій О.Д.

Програмування як рід занять може бути основною професійною діяльністю спеціаліста, або використовуватися в якості допоміжної діяльності для вирішення інших професійних завдань, або ж використовуватися в непрофесійній сфері (як інструмент вирішення завдань або заради отримання задоволення від процесу програмування). Термін "програміст" не обов'язково має на увазі професійну освіту або професійну діяльність.

Як основна професійна діяльність програмування використовується у технічній і у науковій сферах.

У техніці виділяються середня технічна кваліфікація технік-програміст і вища технічна кваліфікація інженер-програміст. Предметом діяльності фахівців з відповідною кваліфікацією (техніків та інженерів) є проектування, розробка та виробництво програмного забезпечення, як промислової продукції, що задовольняє заданим функціональним, конструктивним і технологічним вимогам (результатом діяльності є програмне забезпечення).

Предметом діяльності програмістів в науці є вирішення завдань із застосуванням методів прикладної математики та реалізацією на ЕОМ (результатом діяльності є отримане за допомогою програми рішення задачі).

Головна мета викладачів комісії - підготовка техніків-програмістів, чия кваліфікація дозволяє здійснювати роботу, пов’язану з обробкою інформації, розробкою, впровадженням, адаптацією та супроводом програмного забезпечення і інформаційних ресурсів.

Випускники можуть виконувати роботи з: досліджень прикладної області; моделювання прикладних та інформаційних процесів; формування вимог до інформатизації та автоматизації прикладних процесів; інформаційного забезпечення прикладних процесів; впровадження, адаптації, налагодження і інтеграції проектних рішень щодо створення інформаційних систем; супроводу та експлуатації інформаційних систем; участі в організації та управлінні інформаційними процесами, ресурсами, системами, сервісами; використання функціональних і технологічних стандартів; навчання і консультування користувачів у процесі експлуатації інформаційних систем; презентації проектів.

Для студентів коледжу, які навчаються за освітньою програмою «Інженерія програмного забезпечення», викладається комплекс професійно-орієнтованих дисциплін:

 • Основи програмування та алгоритмічні мови
 • Алгоритми та структури даних
 • Основи програмної інженерії
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Інструментальні засоби візуального програмування
 • Конструювання програмного забезпечення
 • Бази даних
 • Групова динаміка і комунікації
 • Архітектура комп’ютера
 • Операційні системи
 • Організація комп’ютерних мереж
 • Комп’ютерна графіка та анімація
 • Системи автоматизованої обробки інформації
 • Технологія автоматизованої обробки економічної інформації

Після отримання диплому молодшого спеціаліста випускники можуть працювати: на державних підприємствах, у НДІ, обчислювальних центрах, у фірмах, банківських і комерційних організаціях з різної формою власності на посадах: технік-програміст, фахівець з інформаційних технологій, фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну), фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення, фахівець з розроблення комп’ютерних програм, оператора ПЕОМ і інше.

Також випускники мають можливість навчання за скороченим терміном у Дніпропетровському національному університеті ім. О. Гончара за напрямком підготовки «Програмна інженерія» за інтегрованими навчальними планами.